Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.

poskytuje právne služby a právne poradenstvo na Slovensku od roku 1995 (ako s. r. o. od roku 2010). Od svojho vzniku zastáva na trhu významné miesto a počas svojej existencie vytvorila stabilný tím advokátov a koncipientov.

Právne služby sú poskytované vo všetkých pozitívno-právnych oboroch, pričom hlavným cieľom je dôsledné riešenie právnych problémov klientov, tak právnických, ako aj fyzických osôb. Vysoká kvalita ponúkaných služieb je umocnená erudíciou, profesionalitou, dlhoročnými skúsenosťami a individuálnym a komplexným prístupom ku klientovi.

Advokátska kancelária má v súčasnosti dvoch riadiacich partnerov a to JUDr. Miloša Cimráka a JUDr. Ing. Martin Cimráka, LLM. Kancelária má zároveň dvoch spolupracujúcich advokátov a niekoľko koncipientov.

JUDr. Miloš Cimrák ukončil právo na Univerzite Komenského v roku 1983, kde tiež absolvoval rigoróznu skúšku. Advokátsku prax vykonáva od roku 1995. Dovtedy nadobudol početné skúsenosti v oblasti práva, najmä práva sociálneho zabezpečenia (zakladal a riadil pobočku Sociálnej poisťovne v Nitre), pozemkového práva a reštitúcii, pracovného práva ako aj správneho práva, čo sú aj v súčasnosti jeho obľúbené právne odbory, ktorým sa rád venuje. Rovnako sa zaoberá aj trestným, obchodným, občianskym právom a rodinným právom.

JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLM, absolvoval právo na Univerzite Mateja Bela v roku 2007. O rok neskôr úspešne ukončil štúdium financií, bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Počas štúdii nevynechal možnosť študovať v rámci výmenných programov v zahraničí a to konkrétne na Univerzite v Augsburgu ako aj Fachhoschule Kempten (obe v Nemecku). V roku 2014 absolvoval štúdium Slovak Business Law in the European Union na Nothingham Trent University. V súčasnosti sa špecializuje na daňové práv, právo v oblasti zdravotníctva a medicíny, trestné činy mladistvých. Taktiež sa venuje aj zvyšným oblastiam práva ako napr. správne právo, občianske právo a obchodné právo.

V zmysle Z. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov výkon advokácie zahŕňa:

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami
 • obhajoba v trestnom konaní
 • poskytovanie právnych rád
 • súdne a mimosúdne riešenie sporov
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci
 • správa majetku klientov
 • spracúvanie právnych rozborov

Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. poskytuje komplexné právne služby najmä v nasledovných právnych oblastiach:

 • obchodné právo
 • občianske právo
 • rodinné právo
 • finančné právo
 • konkurz a reštrukturalizácia
 • medzinárodné právo súkromné
 • práva z oblasti duševného vlastníctva
 • ústavné právo
 • právo Európskych spoločenstiev
 • právo hospodárskej súťaže
 • trestné právo
 • správne právo
 • pracovné právo

KANCELÁRIA

Našou prioritou je zabezpečenie súladu očakávaní klienta s možnosťami a schopnosťami advokáta za vzájomnej dôvery a spokojnosti oboch strán.

 • JUDr. Miloš Cimrák
 • JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLM
 • Mgr. Samuel Bányi
 • JUDr. Zuzana Miklošová

KONTAKT